ఆధార్ జిరాక్స్ ఎవరికీ ఇచ్చినా ఇలా రాసి ఇవ్వండి.. అప్పుడే సేఫ్

ఆధార్ జిరాక్స్ ఎవరికీ ఇచ్చినా ఇలా రాసి ఇవ్వండి | అప్పుడే సేఫ్ | Never laminate your Aadhar card

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *